โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ม.1 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน ม.1 ต.บ้านกร่าง อ.ศรีประจันต์ จ.สุพรรณบุรี เป็น 1 ใน 88 โครงการ ตั้งอยู่บริเวณวัดน้อยชมภู่

ได้รับการออกแบบรายละเอียดในโครงการออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ ระยะที่ 2 สัญญาที่ 2 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ทำการออกแบบรายละเอียดในปี พ.ศ. 2558 และเริ่มทำการก่อสร้างในงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559  มูลค่าก่อสร้าง 21.0 ล้านบาท ความยาว 155 เมตร  ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ