โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณวัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมคลองแควอ้อม บริเวณวัดปากน้ำ ต.แควอ้อม อ.อัมพวา

เป็น 1 ใน 28 โครงการ ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียดในโครงการก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำภายในประเทศ ของกรมโยธาธิการและผังเมือง 

 

ทำการออกแบบรายละเอียดในปี พ.ศ. 2555 และเริ่มก่อสร้างในงบประมาณ ปี พ.ศ. 2556  มูลค่าก่อสร้าง 10.50  ล้านบาท ความยาว 85 เมตร ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ