โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณศาลเจ้าพ่อถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ม.7

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำบางปะกง (ต่อเนื่องเขื่อนเดิม) บริเวณศาลเจ้าพ่อถึงสะพานข้ามแม่น้ำบางปะกง ม.7 ต.บ้านสร้าง และ ม.1 ต.บางกระเบา อ.บ้านสร้าง จ.ปราจีนบุรี

เป็น 1 ใน 88 โครงการ ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียดในโครงการออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ ระยะที่ 2 สัญญาที่ 2 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ทำการออกแบบรายละเอียดในปี พ.ศ. 2558 และเริ่มทำการก่อสร้างในงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559  มูลค่าก่อสร้าง 39.47 ล้านบาท ความยาว 280 เมตร  ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ