โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลาง

โครงการปรับปรุงเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำเจ้าพระยา หน้าศาลากลาง ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ

เป็น 1 ใน 88 โครงการ ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียดในโครงการออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ ระยะที่ 2 สัญญาที่ 2 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ทำการออกแบบรายละเอียดในปี พ.ศ. 2558 และเริ่มทำการก่อสร้างในงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559  มูลค่าก่อสร้าง 34.77 ล้านบาท ความยาว 290 เมตร  ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ