เขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด่านศุลกากรบึงกาฬ

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ ด่านศุลกากรบึงกาฬ ต.วิศิษฐ์ อ.เมืองบึงกาฬ

เป็น 1 ใน 31 โครงการ ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียดในเขื่อนในโครงการสำรวจออกแบบเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำโขง (ระยะที่ 2) ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ทำการออกแบบรายละเอียดในปี พ.ศ. 2556  และเริ่มทำการก่อสร้างในงบประมาณ ปี พ.ศ. 2557  มูลค่าก่อสร้าง 140.0 ล้านบาท ความยาว 940 เมตร  ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ