โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณ ม.17 ต.ท่าผา

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำแม่กลอง บริเวณ ม.17 ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี

เป็น 1 ใน 88 โครงการ ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียดในโครงการออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ ระยะที่ 2 สัญญาที่ 2 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ทำการออกแบบรายละเอียดในปี พ.ศ. 2558 และเริ่มทำการก่อสร้างในงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559  มูลค่าก่อสร้าง 58.5 ล้านบาท ความยาว 760 เมตร  ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ