โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาล ต.บางปลา

โครงการเขื่อนป้องกันตลิ่งริมแม่น้ำท่าจีน เทศบาล ต.บางปลา ต.บ้านเกาะ อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

เป็น 1 ใน 88 โครงการ ที่ได้รับการออกแบบรายละเอียดในโครงการออกแบบเขื่อนริมแม่น้ำภายในประเทศ ระยะที่ 2 สัญญาที่ 2 ของกรมโยธาธิการและผังเมือง

ทำการออกแบบรายละเอียดในปี พ.ศ. 2558 และเริ่มก่อสร้างในงบประมาณ ปี พ.ศ. 2559  มูลค่าก่อสร้าง 85.0 ล้านบาท ความยาว 489 เมตร ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ